Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Distances līgums

Šis Distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu". Noteikumi par distances līgumu, tiek nokārtoti starp SIA "TODO Bērnistaba", UR – 50203336261- turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un Klientu, no otras puses, kas veic pirkumu Sabiedrības interneta veikalā.

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Klients ir veicis pasūtījumu internetā un pa e-pastu saņēmis zvanu vai apstiprinājumu no Kompānijas pārstāvja par apstiprināto pasūtījumu. Pasūtījumus un pasūtījumu apstiprinājumus uzskata par saņemtiem, ja tiem var piekļūt puses, kurām tie ir adresēti.

Pirkšanas pasūtījums. Attālums.

 1. Pircējs pasūta savu pirkumu ar interneta palīdzību, kad Klients ir iepazinies ar pilnu informāciju par produktu, kas ir norādīts lapā www.todonursery.com, pamatojoties uz šiem līguma noteikumiem, tikai tad klients vai nu sniedz mums personas datus un piegādes datus un veic maksājumu ar savu karti, vai arī, ja maksājums ir jāveic ar bankas darījumu, tad Klients, izvēloties preci, kā maksājumu izvēlas bankas darījumu, kur Klients nosūta Pārdevējam informāciju par preci, kuru viņš gatavojas iegādāties, viņš ir personiska informācija un bankas dati.

 2. Pārdevējs pēc pasūtījuma saņemšanas no Klienta, 2 darba dienu laikā apliecina, ka, zvanot vai nosūtot Klientam elektronisku ziņojumu ar piedāvājumu ar Preces aprakstu un tehniskajiem datiem, cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes datumiem, garantijas un pēcpārdošanas servisu, kā arī rēķinu ar visu nepieciešamo informāciju par Pārdevēju bankas rekvizītiem, lai Klients varētu veikt samaksu par savu pasūtījumu.

Preces cena un maksājuma secība.

 1. Preces cena ir cena, par kuru Pārdevējs pārdod preci Klientam.

 2. Ja par attiecīgo preci ir uzrādīta minimālā cena ("sākas ar EUR"), summa ir balstīta no preces tehniskās specifikācijas, tad precīza Preces cena tiek parādīta Pārdevēja apstiprinājuma piedāvājumā.

 3. Maksājums ar bankas karti tiek veikts, kad klients ir izvēlējies šo maksājuma veidu pēc pasūtījuma veikšanas.

 4. Klients pēc vienošanās ar Pārdevēju veic samaksu par preci Eiro (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja izveidoto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu LV(EUR), 7 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

 5. Jo tiek ņemta vērā maksājuma diena, diena, kad rēķinā norādīta naudas summa, ir ieradusies Pārdevēja bankas kontā.

Pirkšanas pasūtījuma apstrāde

 1. Pasūtījuma apstrāde notiek tad, kad Pārdevējam tiek apstiprināts pasūtījums un Klients par to ir veicis pilnu samaksu.

 2. Pasūtījuma apstrādes izpildes datums ir balstīts no izvēlētās produktu kategorijas un tiek apstiprināts, kad pasūtījums ir veikts.

 3. Pasūtījums tiek uzskatīts par pabeigtu brīdī, kad Prece ir nodota Klientam.

Svarīga apstiprinājuma daļa Preces saņemšanas brīdī ir Pārdevēja izrakstītais rēķins ar Klienta vai pilnvarotās personas parakstu un vārdu/uzvārdu.

 1. Ja Klients vai pilnvarotā persona piegādes brīdī neatrodas norādītajā adresē, prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtota piegāde Klientam ir jāapmaksā saskaņā ar piegādes noteikumiem;

 2. Ja Pārdevējs ir veicis divas atkārtotas piegādes uz norādīto Pārdevēja adresi tā norādītajā laikā, bet Pārdevējs vai pilnvarotā persona neatrodas adresē un laikā, Pircēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām.

Kad Pasūtījums ir pabeigts, Pārdevēja saistības pret Klientu tiek uzskatītas par izpildītām.

Īpašumtiesības no Preces un atbildība tiek nodota no Pārdevēja Klientam, kad tā tiek piegādāta.

Pušu tiesības un pienākumi.

1. Pārdevējs apņemas

 1. Pārdodiet Produktu (bērnu gultiņas, bērnu kumodes vai citi) un piegādājiet to, pamatojoties uz pasūtījumu;

 2. Sniedziet pilnīgu informāciju par produktu un tā ražošanu

 3. Informējiet (arī pa e-pastu) Pircēju par pasūtījuma apstrādes maiņu, ja brīdī, kad Pārdevējs apstrādā pasūtījumu, mainiet paredzamās piegādes datumu.

 4. Pārbaudiet Klienta pretenzijas par Preci, pasūtījuma apstrādes datumu vai saprātīgā laikā, arī atbildi Klientam;

 5. Ne vēlāk kā 30(trīsdesmit dienu) atmaksa Klientam ir jāveic apmaksa par Preci, ja Pārdevējs nevar veikt pasūtījumu, pamatojoties uz tā nosacījumiem, un Klients nav devis apstiprinājumu izmaiņām.

 6. Klients pasūtījumā sniedz savu personisko informāciju, ieskaitot bankas rekvizītus, kurus var izmantot tikai rēķina izveidei un pasūtījuma apstrādei.

2. Pārdevēja tiesības

1. Pēc pasūtījuma saņemšanas jebkādos pārpratumos, lai piezvanītu Klientam, lai norādītu vai nu informāciju, kas tiek sniegta pasūtījumā – Produkts/Klients.

2. Nesāciet pasūtījuma apstrādi, ja maksājums nav veikts.

3. Nepieņemiet pretenzijas par Ražošanas neatbilstību, pamatojoties uz šo līguma sadaļu Nr.7, ja Precei ir kāds vizuāls vai tehnisks, kas radies Klienta vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku pārdošanu vai atgriešanu Preces ražotājam.

3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt līguma noteikumus, nepārkāpjot piemērojamo normatīvo aktu prasības.

4.Klients apņemas

Sniedziet pareizu informāciju par izvēlēto Produktu un par sevi, lai Pārdevējs varētu pilnībā izpildīt savas saistības, jo rodas jebkādi pārpratumi, ko viņš varētu sazināties ar Pārdevēju vai nu pa tālruni, vai e-pastu.

 1. Maksājiet par preci, pamatojoties uz cenu, kas norādīta pasūtījumā un rēķinā.

 2. Saņemiet Produkta bāzi saskaņā ar noteikumiem, kas tiek doti kārtībā.

5.Klientu tiesības

 1. Saņemiet Preci saskaņā ar pasūtījumu.

 2. Naudas atmaksa par Preci, ja Pārdevējs nevar veikt pasūtījumu, pamatojoties uz pasūtījuma noteikumiem, un Klients nepiekrīt jauniem noteikumiem.

 3. Preces garantijas termiņš, sniedziet atsauksmes par Preces kvalitāti.

 1. Produkta kvalitāte un garantija.

 1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvu Produktu pārdošanu un piegādi, pamatojoties uz Produktu tehniskajām specifikācijām un pasūtījumu.

 2. Abas puses piekrīt, ka termiņš un garantija ir 24 mēneši (divdesmit četri) no dienas, kad Prece tiek piegādāta Klientiem. Garantija ir atbilstoša, ja Klients ievēro lietošanas noteikumus un lieto Preci, pamatojoties uz tās tehnisko specifikāciju.

Pušu pienākumi.

 1. Puses ir pilnībā atbildīgas par savu saistību izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 2. Ja Līguma izpildes laikā puses ir saskārušās ar jebkādiem šķēršļiem, kas ir ārpus pušu kontroles, tad puse, kas saskaras ar šķērsli, informē otru pusi, tāpēc varētu vienoties par turpmāko rīcību.

Atteikuma tiesības

 1. Atteikuma tiesības ir Klienta tiesības noteiktā laikā atcelt līgumu vienpusēji, nemaksājot Pārdevējam zaudējumus. Atcelšanas nosūtīšana, kas noteiktā laikā izbeigs līgumu un atbrīvos viņu no jebkādām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu Pārdevējam.

 2. Klientam ir tiesības atgriezt Preci 14 dienu (četrpadsmit) kalendāro darba dienu laikā, kopš brīža, kad viņš to ir saņēmis, nosūtot Pārdevējam anulēšanas pieteikumu brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, adresi, pirkuma apliecinājumu un preces atgriešanas iemeslu)- uz e-pastu info@todonursery.com

Kad prece tiek atgriezta, Klientam ir jāuzrāda dokuments, kas apstiprina pirkumu. Klients var atgriezt Preci 14 dienu laikā, kas atbilst Distances līguma noteikumiem.

 1. Klienta nodeva tiek piemērota 7 (septiņu) dienu laikā pēc atcelšanas vēstules nosūtīšanas, lai atgrieztu preci Pārdevējam. Visas izmaksas, kas attiecas uz preces seguma atgriešanu, ir Klients.

 2. Lai izmantotu atcelšanas politiku no Produkta. Klients ir atbildīgs par kvalitāti un drošību, kā arī produktu vērtības samazināšanos nepareizas lietošanas dēļ. Ja Prece tiek atgriezta ar nepareizām lietošanas pazīmēm, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt atpakaļ.

 3. Pārdevējs pēc atcelšanas vēstules un Preces saņemšanas tiek atgriezts nekavējoties ,bet ne vēlāk kā pēc tam 30 (trīsdesmit) dienas atdod klientam naudu, uz viņa doto bankas kontu, naudas summu, kas ir samaksāta par Preci. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņem atcelšanas vēstuli vai Preci pareizā pasūtījuma ietvaros. Pārdevējs patur tiesības neatgriezt naudu par Preci, ko Klients ir samaksājis.

Konfidenciāli

Sabiedrība apņemas neizpaust un nenodot trešajām personām nekādu informāciju par Klientu bez Klienta rakstiskas piekrišanas, šāda Latvijas Republikas vai šī līguma pārkāpuma gadījumā.

Strīdu risināšanas kārtība.

Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties vai radīsies starp Pusēm šā nolīguma čaulas īstenošanas laikā, risina pušu sarunās. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu iesniedz tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.